Polityka prywatności

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych
przez Związek Sportu Niepełnosprawnych ”Start”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Związek Sportu Niepełnosprawnych ”Start” – administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe ZSN „Start”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Sportu Niepełnosprawnych ”Start” mający siedzibę w Skierniewicach, kod pocztowy 96-100, ul. Pomologiczna 8.

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przygotowania dla Państwa oferty, wykonania umowy, administrowania umowami i ich wykonywania oraz w celach marketingowych.

Państwa dane osobowe ZSN „Start” będzie przetwarzał zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Państwa zgody np. w celach marketingowych,
 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia dla Państwa oferty,
 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZSN „Start”;
 4. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZSN „Start” lub przez stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni usług własnych lub zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia ZSN „Start”. Dotyczy to również monitoringu – z zachowaniem prywatności i godności osób;

Jeżeli ZSN „Start” będzie przetwarzał Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzał dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ZSN „Start” lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw podstawowych i interesów;
 3. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 4. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa ZSN „Start” może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

4. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

ZSN „Start” przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania usług obejmujących w szczególności przygotowanie dla Państwa oferty, wykonania umowy, administrowania umowami. Dane te obejmują:

 1. Dane umożliwiające Państwa identyfikacje, w tym:

• imię i nazwisko

• data urodzenia,

• miejsce urodzenia,

• adres zamieszkania lub pobytu,

• numer ewidencyjny PESEL,

• Numer Identyfikacji Podatkowej,

• seria i numer dowodu osobistego,

• numer telefonu,

• adres e-mail.

 1. dane audiowizualne np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku dla celów bezpieczeństwa.

Ponadto ZSN „Start” może przetwarzać inne przekazane przez Państwa dane osobowe, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

a) którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi,

b) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

d) które prowadzą świadczą usługi na rzecz ZSN „Start” tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

6. Jak długo ZSN „Start” będzie przetwarzał Państwa dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ZSN „Start”, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych złożonych przez Państwa oświadczeń. ZSN „Start” będzie przetwarzała Państwa dane związane z:

 1. wykonywaną działalnością – przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy przetwarzanie w tym roszczeń prawno podatkowych;
 2. zgodą Państwa – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania przez Państwa zgody;

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa ZSN „Start” do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Mogą Państwo zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

7. Jakie prawa przysługują Państwu wobec ZSN „Start”.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od ZSN „Start” dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez ZSN „Start” .
 3. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.

Wnioski w sprawie realizacji praw mogą Państwo składać pisemnie. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile ZSN „Start” dla realizacji danego uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji Państwa tożsamości. ZSN „Start” może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, ZSN „Start” przekazuje je informując Państwa o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.

8. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej czynności. Jeśli Państwo nie podacie danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez ZSN „Start” zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, ZSN „Start” może nie zawrzeć umowy lub nie wykonać czynności.

Wyrażenie przez Państwa każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

10. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe ZSN „Start” nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.